Voorjaarsnota 2019

Het college van B&W bouwt samen met Rotterdammers sinds een jaar aan een stad waarin een generatie zonder achterstanden opgroeit, waarin Rotterdammers een huis kunnen vinden dat bij hen past en waar er voldoende werk is. Ook wordt er hard gewerkt aan de energietransitie en schone lucht. Om alle ambities uit het coalitieakkoord te realiseren en straks een meerjarige sluitende begroting te presenteren, zijn er in de Voorjaarsnota 2019 duidelijke keuzes gemaakt. Het college heeft de Voorjaarsnota vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.

Wethouder Arjan van Gils (o.a. financiën): “Met trots presenteer ik namens het college de Voorjaarsnota. Het is gelukt om – ondanks de grote financiële uitdagingen – de ambities van het college voor de stad overeind te houden. Nu moeten we met elkaar vooral samen doorpakken en concreet aan de slag!”

Wethouder Bert Wijbenga: “Dit college werkt inmiddels een klein jaar aan deze mooie stad. De ambities zijn hoog en er zijn al mooie successen neergezet. De komende tijd gaan we daarmee door en werken we voor en met alle Rotterdammers aan blijvende resultaten.”

Het college kiest er de komende jaren voor om onder andere extra te investeren in de energietransitie (68,2 miljoen euro), de zorg voor Rotterdammers (onder andere 18,5 miljoen voor uitvoeringskosten Wmo) en de inzet van extra handhavers om de stad schoon en veilig te houden (14 miljoen euro).

Het college moet scherp aan de wind zeilen om de financiële huishouding blijvend gezond te houden. Dit heeft onder andere te maken met een toename van de financiële risico’s voor de gemeente, minder inkomsten vanuit het Gemeentefonds dan verwacht, hogere uitvoeringskosten binnen de Wmo waardoor er een bestemmingsreserve moet worden getroffen (-35 miljoen euro), een verhoging van de stortbelasting vanuit het Rijk (-15 miljoen euro) en tekorten binnen de Vastgoedportefeuille. Belangrijke uitgangspunten zijn daarom een sluitende meerjarenbegroting en een weerstandsvermogen dat minimaal gelijk is aan de financiële risico’s. Een ander uitgangspunt is dat de gebruiker betaalt: zo worden de leges bij evenementen en horeca verhoogd, wordt de hogere rijksbelasting op stortkosten via de afvalstoffenheffing gedekt en vervalt de vrijstelling van reclamebelasting in het havengebied.

Geld voor de energietransitie
In het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over de dekking van de kosten van de energietransitie. Het college wil de kosten voor de energietransitie deels betalen uit de opbrengsten van de verkoop van Eneco. Omdat de activiteiten rondom de energietransitie niet ongedekt kunnen starten, doet het college een weloverwogen voorstel om de hypotheek die de klimaatverandering op de toekomst van de stad Rotterdam legt te voorkomen. Uit het IFR wordt eenmalig 68,2 miljoen geleend zodat een deel van de kosten van deze noodzakelijke transitie gedekt kunnen worden. Deze lening wordt in 2020 afgelost.

Kansen voor alle Rotterdammers – een generatie zonder achterstanden
Een goede en gezonde toekomst voor alle jonge Rotterdammers zodat niemand met een achterstand hoeft op te groeien: dat is de ambitie van het college. Daarom investeert het college in het onderwijs. Dit geld wordt onder andere gebruikt om te investeren in huisvesting maar ook om komend jaar alle kinderen uit de Childrens Zone wijken van Rotterdam-Zuid 10 uur extra onderwijs per week te geven en voor het project Lekker Fit op alle basisscholen in de stad.

De gemeente is sinds een aantal jaar verantwoordelijk voor hulp, ondersteuning en begeleiding aan kinderen en jongeren die dat nodig hebben. Vanaf 2020 worden de tarieven voor de zorgaanbieders geïndexeerd. Ook op langere termijn moet deze zorg én toegankelijk én betaalbaar zijn. Ondanks het nemen van maatregelen om meer grip te krijgen op de zorgkosten maakt het college zich zorgen over de betaalbaarheid van deze zorg in de komende jaren. Voor de dekking van deze financiële risico’s vormt het college in deze voorjaarsnota een bestemmingsreserve van 35 miljoen euro. Tegelijkertijd blijft het college zich, samen met andere gemeenten, hard maken bij het Rijk om voldoende geld beschikbaar te stellen om deze zorg op een goede manier te blijven uitvoeren.

Speciale aandacht is er voor het bestrijden van armoede. Het college maakt in totaal € 44 miljoen extra vrij om de vicieuze cirkel van armoede en schulden te doorbreken. 500 Gezinnen in langdurige armoede krijgen intensieve, stress-sensitieve hulp en 15.000 gezinnen worden geholpen om uit de schulden te komen.

Ook de inzet om Rotterdammers met een bijstandsuitkering aan het werk te krijgen blijft onverminderd hoog. Met Prestatie010 zet de gemeente in op meer maatwerk, persoonlijke aandacht en arbeidsontwikkeling.

Wonen in een Wereldstad: een thuis voor alle Rotterdammers
Het college heeft het afgelopen jaar het plan- en bouwtempo verhoogd om het bouwen van 18.000 voor elkaar te krijgen. Rotterdam bouwt in rap tempo, verspreid over de hele stad en voor zowel de kleine als de wat grotere beurs. Afgelopen jaar is de bouw van ruim 4.500 woningen gestart. Uiteraard zijn deze woningen energiezuinig en is er ook aandacht voor mobiliteit.

In 2020 gaan we de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak uitvoeren door onder andere samen met bewoners en bezoekers te experimenteren hoe we mobiliteit in kunnen zetten om de verblijfskwaliteit te verhogen en de luchtkwaliteit te verhogen. Omdat de parkeerdruk en -overlast aan de randen van het Centrum is toegenomen, kiest dit college voor de invoering van een extra parkeertarief in de gebieden die tegen het Centrum aanliggen.

De nieuwe Coolsingel krijgt steeds meer vorm en gezicht. Daarom is het tijd om door te pakken en verder te werken aan ‘De Groene Stadslong’: een mooie en groene verbinding tussen Blaak, Coolsingel, Hofplein en Hofbogen. Verder investeert het college in het aanleggen van plantsoenen, gras, bomen en bloembakken in de Rotterdamse wijken. Dit doen we samen met bewoners.

Het college blijft investeren in een aantrekkelijk cultureel en sportief aanbod, levendige wijken en het bruisende centrum. Er wordt geld beschikbaar gesteld om te zorgen voor een breder sport- en cultuuraanbod in wijken en buurten. Ook investeert het college in de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen.

Veilige en schone straten zijn belangrijke voorwaarden voor fijn wonen. Daarom draait het college een eerder voorgestelde bezuiniging van 40 handhavers terug en investeert in 10 extra handhavers die erop toezien dat regels en afspraken worden nageleefd.

Nieuwe energie, nieuwe economie en schone lucht
De energietransitie is een van de belangrijkste opgaven waar Nederland voor staat. Rotterdam neemt hierin het voortouw: samen met meer dan 100 bedrijven en maatschappelijke organisaties sluiten we voor het einde van 2019 een klimaatakkoord met als doel samen werken aan een duurzame stad. Vanaf 2020 start de uitvoering van het akkoord. Het geld dat wordt vrijgemaakt voor de energietransitie zet het college onder andere in om de eerste stappen op weg naar aardgasvrije wijken te zetten.

Rotterdam is in trek, ook bij bedrijven die zich hier graag vestigen. Dit zorgt voor nieuwe banen. Met een digitaal leer-werkakkoord willen we Rotterdammers versneld toegang bieden tot de banen van de toekomst. Bedrijven die zich bezighouden met duurzame, circulaire of digitale economie hebben prioriteit.

Besluitvorming gemeenteraad
De Voorjaarsnota wordt besproken in de raadscommissies van 3 en 4 juli. Op 9 juli worden de algemene beschouwingen gehouden in de raad en op 11 juli stelt de raad de Voorjaarsnota 2019 officieel vast.

Voorjaarsnota online
De Voorjaarsnota is in te zien via www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl

 

 

 

 


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.