Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk zet de laatste puntjes op de i

Door: Amel Bali

KRALINGEN-CROOSWIJK – Tijdens de allerlaatste openbare gebiedscommissievergadering passeerden verschillende onderwerpen de revue. Zo werd er gesproken over de toekomstplannen voor Schuttersveld. De onzekerheden omtrent het voortbestaan van Stichting De Ontdekhoek werden op tafel gelegd en er werd ingestemd met het advies om het cameratoezicht op de Crooswijkseweg te continueren. Daarnaast werd er aandacht gevraagd voor de bewoners van de Watertorenweg 180, die nu voor het hele complex niet meer dan twee parkeervergunningen krijgen toegewezen.

Brigitte Broijl, projectmanager gemeente Rotterdam gaf een toelichting op de nieuwbouwplannen voor Schuttersveld.  De sporthal is verouderd en niet meer van deze tijd. De locatie Schuttersveld biedt meer kansen dan alleen sport. Zo zijn er plannen voor een gezondheidscentrum, woningen, horeca en voorzieningen. Aangezien Crooswijk veelal dezelfde woontypes heeft, is Schuttersveld de ideale locatie voor nieuwe woonvormen. Het vernieuwde concept moet daarnaast aansluiten bij de behoefte van maatschappelijk en culturele voorzieningen voor jong en oud. Het woonconcept zal gericht zijn op het Langer Thuis Akkoord, waarbij 30% van de woningen sociale huurwoningen zullen zijn. Commissieleden Ron Buitelaar en Paulette Verbist vinden de norm van 30% veel te laag. “Op deze manier jaag je de Crooswijkers weg”, zegt Buitelaar. Commissielid Fernald vindt het jammer dat de eigenaar van Plays2Be, die voorheen in het gebouw zat, geen perspectief heeft op terugkeer. Ze vraagt zich af of Plays2Be op de een of andere manier tóch terug kan keren. Broijl geeft aan dat er geen afspraken zijn gemaakt. Het gebouw wordt volledig gesloopt. De invulling van de nieuwbouw ligt momenteel nog volledig open.

De Ontdekhoek
Stichting De Ontdekhoek gaat een onzekere toekomst tegemoet. Karol Henke van De Ontdekhoek is teleurgesteld over het gebrek aan hulp vanuit de gemeente Rotterdam. De enige afdeling die De Ontdekhoek tegemoet is gekomen, is de afdeling commercieel vastgoed. Van 88 euro per m2, gaat De Ontdekhoek, in verband met lage rentestand, 75 euro per m2 betalen. Volgens Henke valt de stichting voor financiële hulp nu overal buiten de boot, omdat die niet te definiëren is als culturele instelling of school. Door corona is er een huurachterstand van ongeveer 60K ontstaan. Deze moet, afgezien van een coulanceregeling, volledig worden terugbetaald. Deze financiële problemen hebben ertoe geleid dat de bovenverdieping niet meer gehuurd kan worden, waardoor er verschillende activiteiten, zoals ICT-les, taallessen en schakelklassen niet meer kunnen doorgaan. Henke vindt het jammer en teleurstellend dat er ondanks de vele succesvolle activiteiten op verschillende gebieden, De Ontdekhoek geen erkenning krijgt. Debora Fernald en Paulette Verbist vragen zich af of de wijkmanager Saskia Hak nog een mogelijkheid ziet om een oplossing te vinden voor De Ontdekhoek in de huidige omvang. Hak vreest echter dat er weinig hoop is op andere potjes.

Cameratoezicht
In Rotterdam zijn op grond van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening, gebieden aangewezen waar cameratoezicht van kracht is. Iedere drie jaar vindt er een evaluatie plaats om na te gaan of de bestaande cameragebieden gecontinueerd dienen te worden, dan wel dat er een camera verplaatst of verwijderd dient te worden. De gebiedscommissie stemt in met het advies voor continuering van cameratoezicht op de Crooswijkseweg. Dit voorstel is mede op basis van de politie gedaan. Het veiligheidscijfer in Oud Crooswijk is duidelijk verbeterd volgens het Wijkprofiel. Het is belangrijk dit vast te houden om terugval te voorkomen. Inzet met veel verschillende middelen heeft hier zeker aan bijgedragen. Als onderdeel van de evaluatie is een politieadvies en een analyse met de waarnemingen van de operators aangeleverd..

Parkeren Watertorenweg
Bewoners van het adres Watertorenweg 180 in De Esch krijgen maar twee parkeervergunningen. De gebiedscommissie vraagt het college om hier een oplossing voor te vinden. Op 16 juli 2021 heeft de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk positief geadviseerd over het invoeren van betaald parkeren in een deel van De Esch. Bij het opstellen van het advies was het de gebiedscommissie niet bekend dat het betaald parkeren in dit gebied voor een kleine groep bewoners onmogelijk wordt gemaakt door het niet verlenen van een parkeervergunning. Ter verduidelijking is het goed om een blik op de geschiedenis te werpen. In 1977 stonden de panden van het watertorencomplex in De Esch reeds geruime tijd leeg en verkeerden zij in sterk verwaarloosde staat. In dat jaar heeft de coöperatieve woon- en werkgemeenschap Utopia plannen aan de gemeente aangeboden om de panden Laboratoriumgebouw,  proefsnelfiltergebouw, de watertoren en de hallen 0, 1, 2, 3 en 4 op te knappen en nuttig te gebruiken. Dit gaf tevens de mogelijkheid voor leden van de coöperatie om in de panden te wonen. In 1987 is er op verzoek van het toenmalige Grondbedrijf Rotterdam een nieuw huurcontract afgesloten. Het contract vermeldt het adres Watertorenweg 180. De gekozen juridische structuur heeft nooit tot problemen geleid, totdat onlangs bleek dat begin jaren 80 bij het introduceren van nieuwe straatnamen en nummering, de gemeente nagelaten heeft te kijken naar wat de functie van de panden was en het adres eenvoudigweg heeft omgezet van Honingerdijk 245 naar Watertorenweg 180. Dit heeft nu tot gevolg dat er bij strikte toepassing van de regelgeving slechts maximaal twee parkeervergunningen voor alle bewoners van het hele complex zouden kunnen worden verstrekt. Alle verzoeken van bewoners nadat de eerste twee vergunningen waren verstrekt, zijn afgewezen. De gebiedscommissie acht dit niet redelijk. De aanduiding ‘woon- en werkgemeenschap’ voor de coöperatie leidt in dit verband wellicht tot een misverstand. Feitelijk heeft ieder woonlid van de coöperatie (er zijn ook werkleden) zijn eigen woning in het complex. De gebiedscommissie vindt dat de regels strikt zijn toegepast, zonder rekening te houden met de bijzondere geschiedenis van het gebruik van dit complex en de bijzondere situatie ter plaatse. De gebiedscommissie adviseert het college om in overleg te treden met de leden van Coöperatie Utopia met de intentie een mogelijkheid te zoeken om aan hen meer dan twee parkeervergunningen te verstrekken.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.