De komst van het Melanchthon College naar het Vredenoordplein in Kralingen is hét moment om niet alleen na te denken over een goede inpassing van de school, maar ook over de inrichting van hele plein, van gevel tot gevel. Het college van B&W heeft een bedrag van 1,4 miljoen hiervoor gereserveerd.

In 2016 is er met bewoners gesproken over het opknappen van het plein, waarbij duidelijk werd dat er meer moest gebeuren dan ‘de basis op orde brengen’. Het Vredenoordplein moet hét plein voor de buurt worden, een levendige plek waar jong en oud elkaar ontmoeten. Een goede, gezonde, veilige buitenruimte met meer groen en voldoende kwalitatieve speelruimte, ook voor kleine kinderen. Dit ambitieniveau is in juni 2016 vastgelegd in een ontwerpschets. Deze week werd bekend dat in de voorjaarsretraite het college van B&W een bedrag van in totaal 1,4 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld om dit ambitieniveau te realiseren.

In de ontwerpschets zijn een aantal uitgangspunten vastgelegd. Wethouder Schneider (Wonen) licht deze toe: “Het Vredenoordplein is allereerst een plein voor de buurt, met ruimte om te spelen en te sporten. Voor de jongste kinderen komt er een veilige speelplek en een ‘natuurlijke’ scheiding met de plekken waar oudere kinderen spelen. De stoepen, het plein en het straatmeubilair worden opnieuw aangelegd in de bekende Rotterdamse Stijl en de huidige bomen worden zoveel mogelijk behouden. Hiermee krijgt het plein, dat een belangrijke functie vervult in Kralingen West, de uitstraling die het verdient.”

Participatie-advies
Ook de definitieve inrichting van het plein moet samen met de bewoners gebeuren, vindt wethouder De Jonge, die als wethouder Onderwijs verantwoordelijk is voor de huisvesting van de school. “Het is niet alleen belangrijk dat we een mooi gebouw neerzetten waarin kinderen goed onderwijs kunnen krijgen, maar ook dat de buitenruimte daarbij aansluit. Natuurlijk is het daarbij essentieel dat ook bewoners en andere partijen in de wijk meedenken over de inrichting van het plein. Daarom hebben we de gebiedscommissie Kralingen Crooswijk gevraagd ons te adviseren over de vraag hoe we de participatie het beste vorm kunnen geven.” Momenteel de gebiedscommissie aan een participatie-advies, dat medio juli wordt verwacht.

Planning
Na de zomervakantie wordt er met omwonenden verder gesproken en wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt. Begin 2018 ligt er een Voorlopig Ontwerp dat zowel aan de gebiedscommissie als aan de bewoners zal worden voorgelegd. Daarna volgt het definitief ontwerp, de engineering en de aanbesteding. De daadwerkelijke aanleg zal in het beste scenario in juli of augustus van 2018 starten. Het plein is dan naar verwachting eind 2018 gereed. (ingezonden mededeling Gemeente Rotterdam / Stadsontwikkeling)

Reactie bewoners Vredenoordplein
We zijn blij dat de straten rond het plein en de speelruimte zullen worden aangepakt. Er is veel achterstallig onderhoud en het is heel fijn dat de gemeente dat ook ziet en ervoor heeft gekozen dat hoogwaardig op te knappen. We zien het wel los van de discussie over de bouw van de school. De welzijnsnormen die door de gemeente voor de stad Rotterdam zijn bedacht en die deze ook inzet bij het ontwikkelen van de nieuwbouwwijken in andere delen van Kralingen-Crooswijk, worden in deze buurt niet gehaald vanwege de grootte van de nieuwe school en de druk op de infrastructuur die 450 extra mensen met zich meebrengt.

Niet tegen school… 
De bewoners zijn net als de raadscommissie BWB in afwachting van de tekeningen waarop de geplande 200 fietsparkeerplekken en autoparkeerplekken voor de docenten te zien zullen zijn die volgens de wettelijke voorschriften aangelegd moeten worden. Deze tekening is beloofd, maar tot op heden nog niet vrijgegeven. De bewoners van Vredenoord vechten niet tegen een school, maar vechten voor behoud van leefruimte en voor de welzijnsnormen die nu gelden. Door de aanleg van de school wordt de huidige speelruimte beperkt tot 960m2, dat is volgens de norm en voor de bewoners te weinig.

Na de publicatie in De Ster van 10 mei (desteronline.nl/patstelling-voor-vredenoordplein) over hoe de gemeente omsprong met de wensen van de bewoners van het Vredenoordplein, bleek een en ander bij de gemeente in beweging te zijn komen. Tijdens de ‘voorjaarsretraite’  werd besloten royaal te budgetteren voor de herinrichting van het Vredenoordplein. Eerder kon de projectmanager voor de herinrichting slechts mededelen dat de herinrichting het hoogstnoodzakelijke zou omvatten. Er was geen geld voor vrijgemaakt. Gezien de voorgeschiedenis nogal onbetamelijk, omdat noch de bewoners, noch de Gebiedscommissie waren betrokken bij het besluit om de nieuwbouw van het Melanchthon College te laten plaatsvinden op het Vredenoordplein, en niet zoals eerder het plan was, op het Assendelftplein. Is dit de ‘spoonful of sugar to make the medicine go down’? De bewoners zijn blij, maar lijken de zaak ‘ten principale’ niet op te geven. Ze overwegen de gang naar de rechter, nadat hun bezwaren door de Algemene Bezwaarschriftencommissie zijn afgewezen.

Inmiddels is er de ‘bestuurscrisis’ op het Rotterdamse stadhuis. Wethouder Schneider is opgestapt en hoeverre staat de ‘Voorjaarsnota’, waarin de herinrichting van het Vredenoordplein wordt beloofd, ter discussie? Dinsdag 4 juli (vandaag) moet duidelijk worden hoe de hazen lopen.

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)
[wysija_form id=”1″]