Studenten, forensen en personeel Erasmus Universiteit zorgen voor parkeeroverlast in De Esch

Door: Amel Bali

KRALINGEN-CROOSWIJK – Op donderdag 15 juli jl. vond de laatste vergadering de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk voor het zomerreces plaats. Tijdens de vergadering werd het advies voor betaald parkeren in De Esch vastgesteld. Er werd tevens kort ingegaan op de mogelijkheid om bewonersinitiatieven digitaal door te geven en het proces van advisering betreffende het ontwerp omgevingsvisie, incl. ROER werd besproken.

Het college vraagt de gebiedscommissie om advies betreffende het ontwerp van de omgevingsvisie met de titel: ‘De Veranderstad, werken aan een wereldstad voor iedereen’ en het Rotterdamse OmgevingsEffectRapport (ROER). Het ontwerp omgevingsvisie inclusief het ROER ligt vanaf vrijdag 2 juli tot en met vrijdag 10 september 2021, ter inzage voor alle belanghebbenden binnen en buiten de gemeente. Rotterdam kiest met de omgevingsvisie voor groei, die bijdraagt aan het welzijn van de inwoners, aan een duurzame samenleving en aan economische vooruitgang. Groei die het Rotterdamse rijke erfgoed en identiteit ondersteunt en versterkt, waarbij Rotterdammers worden betrokken in het proces van verandering. Om de richting te bepalen wordt  gebruik gemaakt van een zogenaamd kompas met vijf perspectieven, namelijk: compact, gezond, inclusief, duurzaam en productief. Ter onderbouwing van de omgevingsvisie is het Rotterdamse OmgevingsEffectRapport, het ROER, opgesteld. Het ROER beoordeelt objectief wat de effecten van de omgevingsvisiekeuzes zijn. In het rapport worden naast milieueffecten ook sociale en economische effecten beschreven. Gezien het strategische karakter van de omgevingsvisie, ligt de nadruk bij het ROER op de mate waarin de omgevingsvisie bijdraagt aan de ambities en doelen van de gemeente. In hoofdzaak gaat het daarbij om de ambitie om Rotterdam te ontwikkelen in de richting van een compacte, inclusieve, gezonde, duurzame en productieve stad. Het advies van de gebiedscommissie en de zienswijzen van andere belanghebbenden worden door het college in september verwerkt tot een Nota van Beantwoording. De Nota van Beantwoording geeft aan alle betrokkenen inzicht hoe de aangedragen punten zijn meegenomen in de omgevingsvisie. Het college heeft het voornemen om de omgevingsvisie in het vierde kwartaal ter besluitvorming voor te leggen.

Betaald parkeren De Esch
Wethouder Judith Bokhove stelt voor betaald parkeren in te voeren in het westelijke deel van De Esch. Vanwege de parkeeroverlast en de hoge parkeerdruk daar, zowel ’s avonds als ’s nachts. Het gaat om het gebied dat omsloten wordt door de Maasboulevard, Abram van Rijckevorselweg, Herman Bavinckstraat, Watertorenweg en Plantagelaan. Veel forensen, studenten en personeel van de Erasmus Universiteit parkeren in dat gebied hun auto om daarna hun weg lopend of met de tram af te vervolgen. Na het draagvlakonderzoek ter plekke, in april en mei van dit jaar, bleek de meerderheid van de respondenten vóór de invoering van betaald parkeren, van 09.00 tot 23.00 uur, maandag t/m vrijdag. Wethouder Bokhove doet een dienovereenkomstig voostel. De gebiedscommissie adviseert echter om betaald parkeren in te voeren van 09.00 tot 18.00 uur. De gebiedscommissie heeft zich ook georiënteerd bij de ondernemers in het winkelcentrum. Daaruit is gebleken dat er een sterke wens leeft om bij het winkelcentrum een stop-en-shopzone in te stellen. De gebiedscommissie overweegt dat het economisch draagvlak voor het winkelcentrum niet heel groot is en dat er momenteel leegstand is. Het winkelcentrum kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom wil ze de wens van de ondernemers honoreren door te adviseren tot het instellen van een stop-en-shopzone.

Bewonersinitiatieven digitaal
De afgelopen periode zijn er (als gevolg van corona) maar weinig bewonersinitiatieven ingediend. De gebiedscommissie van Kralingen-Crooswijk wil de bewonersinitiatieven een nieuwe impuls geven. De komende maanden kan in een aantal wijken, waaronder Crooswijk, worden geoefend met het indienen van bewonersinitiatieven via het digitale participatieplatform Mijn Rotterdam. De ervaringen met deze aanpak worden meegenomen als aanbevelingen bij de inrichting van Wijk aan Zet (nieuwe wijkdemocratie). De gebiedscommissie streeft ernaar om de doelgroep, die initiatieven indient, te verbreden en de variëteit van bewonersinitiatieven te vergroten, om nieuwe initiatiefnemers aan te trekken en andersoortige initiatieven binnen te krijgen. Nieuw is dat de vijf ondersteunende handtekeningen worden vervangen door tien digitale likes op het platform. In Kralingen (Berkelplein) wordt daarom (op 25 september 2021) een laagdrempelige initiatievenmarkt georganiseerd. Door mee te doen aan de pilot via het digitale participatieplatform Mijn Rotterdam, krijgt de gebiedscommissie ook in Crooswijk direct een extra mogelijkheid in handen om de beoogde verbreding van de doelgroep concreet vorm te geven. Deze digitale variant is geen vervanging, maar een aanvulling op het huidige proces.

Naschrift ‘Betaald parkeren in deel van De Esch’
Volgens Oana de Visser-Baicu is  het percentage van de respondenten dat kiest voor  betaald parkeren in De Esch van 09.00-23.00 uur (33%), maar iets groter dan het percentage respondenten dat kiest voor 09.00-18.00 uur (24%). Daarbij komt nog het feit dat een groot deel van de parkeeroverlast wordt veroorzaakt door studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit. Voor deze groep is de venstertijd tot 18.00 uur voldoende. “Indien we de venstertijd van 09.00- 23.00 uur aanhouden, bestaat er een risico dat de parkeerdruk wordt verschoven naar andere gebieden, dat willen we voorkomen”, zegt De Visser-Baicu. Met deze overwegingen in het achterhoofd, koos de gebiedscommissie ervoor om 18.00 uur als eindtijd te kiezen.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.