Verslag Open Bijeenkomst van de Seniorenraad Kralingen – Crooswijk in Oostmolensteyn op woensdagmiddag 31 oktober 2018.

Onderwerp: Hoe willen ouderen wonen? Motto: Nog langer thuis

Sprekers:

Marijke de Vries: Programma-manager Masterplan Ouderen Gem. Rotterdam
Hassan Najja: Directeur-bestuurder SOR (St. Ouderenhuisvesting Rotterdam)
Christel van der Schoor: namens zorgorganisatie Middin (Rubroek)
Caroline Kolenbrander: Regiodirecteur DOCK
Frederique van Duuren: Zorgverzekeraar Zilveren Kruis

Jan van der Schans                                  

Jan van der Schans, voorzitter Seniorenraad, opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Hij memoreert dat door de afschaffing van de AWBZ en het opheffen van de verzorgingshuizen de afstand tussen “thuis wonen” en het “verpleeghuis” enorm groot is geworden.

Sketch       

De sketch “Nog Langer Thuis” wordt uitgevoerd door Co Ridderikhoff, Welmoet Baan, Philomena Lau, Janneke de Wit en Gerard Harmse, allen lid van de Seniorenraad.

Hierin wordt duidelijk welke problemen het langer thuis wonen met zich meebrengt,  o.a. eenzaamheid, ongeschikte woning, steeds wisselende hulpverleners, geen of een late reactie op een klacht, enz.

Hierna mogen de panelleden in het kort hun visie geven op deze problematiek.

Panel

Coroline Kolenbrander meldt dat er zo’n 700 gesprekken bij 75 plussers worden gevoerd. Er zijn 2800 ouderen die bezocht zouden kunnen worden. Een deel is nog te actief, maar er is ook een groep die niet bereikt wordt.

Dit baart het meeste zorgen.

Meer foto’s hier

Meer foto’s hier

Hassan Najja spreekt zijn zorg uit over de politiek die zorg en wonen gescheiden heeft. Verzorgingshuizen “oude stijl” kwamen leeg te staan. Huurovereenkomsten werden opgezegd. Deze leegstaande gebouwen worden nu omgebouwd tot appartementen “nieuwe Stijl”.

Langzaam groeit ook weer meer het besef dat wonen en zorg niet moeten worden gescheiden, zodat verhuizen niet noodzakelijk is

Marijke de Vries meldt dat de gemeente de ouderenproblematiek als een prioriteit ziet.

  • extra aandacht voor het stimuleren van de vitaliteit
  • de 75 + gesprekken worden voortgezet, maar wel eens in de 2 jaar
  • extra aandacht voor de risicogroepen, nl. de groep die eigenlijk niet of slecht te bereiken is.
  • aandacht voor het gat tussen ziekenhuizen en thuis en verpleeghuizen en thuis.

Dit kan alleen worden gerealiseerd in samenwerking met SOR, zorginstellingen, woningbouwverenigingen en zorgverzekeraars.

In mei/april 2019 worden uitgewerkte plannen gepresenteerd.

Christel van der Schoor van Middin vertelt dat men in Rubroek lang in de aanleunwoningen zelfstandig kan blijven wonen, met gebruikmaking van de zorg die vanuit Rubroek kan worden betrokken.

Alleen in ernstige gevallen is verhuizing naar een verpleegafdeling noodzakelijk.

Frederique van Duuren geeft aan dat de politiek aansprakelijk is voor de verdeling van het geld in de zorg. Zij ziet de verzekeringsmaatschappij vooral als een uitvoeringsorgaan.

Korte tijd wordt gesproken over collectief wonen. Woongroepen (Nico van den Dool), generatiewoningen en het ombouwen van leegstaande gebouwen.

Ilse Dumoulin van WBV Havensteder geeft aan dat zij alleen goedkopere woningen mogen bouwen en dat bijzondere woonvormen alleen in samenwerking met zorginstellingen e.d. kunnen worden gerealiseerd.

PAUZE

Vragen en reacties publiek

Vraag uit het publiek waarom er in de planning over ouderenwoningen altijd “voor ons”, “over ons” maar nooit “met ons“ wordt gesproken?
Marijke de Vries antwoordt dat bij alle planning vertegenwoordigers van de ouderenbonden betrokken worden.

Meer foto’s hier

Meer foto’s hier

Vraag waarom er niet meer instellingen zijn die werken als in Rubroek?
Hassan Najja meldt dat zij dit wel degelijk doen. Alleen heeft de SOR  in Kralingen-Crooswijk niet zoveel gebouwen.
Bij de verbouwing van de Nieuwe Plantage wordt zeker geprobeerd dit te realiseren.

Het restaurant zal daar niet terugkomen. Jan van der Schans meldt dat Hotspot Hutspot misschien wel geïnteresseerd is. Hij zal het contact leggen.

Een mevrouw uit het publiek wil graag naar een geschiktere woning verhuizen, maar zij heeft geen “woonpas” en geen tijd dit te regelen door haar mantelzorgverplichtingen.
Zij moet zich wel inschrijven. Marijke de Vries zal met haar spreken.

Uit het publiek wordt de problematiek van de aanpassingen van de woning naar voren gebracht.
Aanvragen worden vaak door de WMO afgewezen met de opmerking dat “men maar moet verhuizen”.
Geschikte en “betaalbare” woningen zijn er echter niet.
Een urgentieverklaring wordt alleen verleend op medische gronden.
Kan de woningbouwvereniging dit niet voorschieten en verhalen bij de WMO?
Dit wordt als vraag meegenomen door SOR en woningbouwverenigingen.
Hierbij kunnen wellicht de woningcoaches worden ingeschakeld die door de gezamenlijke woningbouwverenigingen actief zijn/worden.

Uit het publiek komt de klacht dat in veel ouderencomplexen de toegangsleeftijd van 55 naar 45 jaar is verlaagd. Dit resulteert in werkende bewoners en overlast.

De toegangsleeftijd zal weer worden verhoogd, antwoordt iemand van een woningcorporatie.

Vraag: ouderen willen wel verhuizen naar een geschiktere woning maar stuiten op woningschaarste en een veel hogere huur.
Volgens de heer Harmse, secretaris van de Seniorenraad, bestaat het project van Groot naar Beter, waarin de woningbouwvereniging heeft toegezegd dat bij verhuizing de huur gelijk kan blijven.
De vertegenwoordigster van Woonstad kan hierover geen toezegging doen.

Jan van der Schans stelt voor een pilot te starten op basis van “Gelijk naar Gelijk”, d.w.z. gelijke huur, ook als je geen grote woning achterlaat.

Welmoet Baan van de Seniorenraad houdt een vurig pleidooi voor het realiseren van een gezondheidscentrum in Crooswijk in navolging van Levinas.
De huisartsen hebben hierover al een brief geschreven aan de gebiedscommissie.
Ella ter Kuile, eveneens lid van de Seniorenraad, vraagt aandacht voor de onbekendheid van de verschillende Wijkservicepunten c.q. Huizen van de Wijk. Die moeten beter algemeen bekend worden.

Aan het einde van de bijeenkomst concludeert Jan van der Schans dat een tweetal overleggen zal worden gestart, op initiatief van de Seniorenraad. De ene voor de wijk Crooswijk tussen Havensteder, SOR, Aafje, Middin en de Seniorenraad, de andere voor de wijk Kralingen tussen SOR, Woonstad, Lelie Zorggroep en Aafje.

Onder applaus wordt de goed bezochte Open Bijeenkomst afgesloten.

Rotterdam, 2.11.2018 (MJ)


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.