Door: Amel Bali

Tijdens de gebiedscommissievergadering op donderdag 18 juli jl. in Hoppesteyn waren er een aantal insprekers. Matthijs van de Meulen kwam inspreken over studentenoverlast en Peter Gorissen gebruikte zijn spreekrecht om de gebiedscommissie te adviseren over een hondenuitlaatplaats. Tevens werd er i.v.m. Nieuw Kralingen een presentatie gegeven over het nieuwe bestemmingsplan en bomenplan door Irma Dorsman, adviseur bestemmingsplannen en milieu en ontwerper Rokus van Dijk.

Woonoverlast
Matthijs van der Meulen, bewoner van Kralingen, was aanwezig tijdens de bewonersavond van 11 juni, waar bewoners met elkaar in gesprek gingen over de studentenoverlast.  Hij gebruikte zijn inspreekrecht om de gebiedscommissieleden bij te praten. Geluidsoverlast, fietsoverlast en overbewoning zijn de belangrijkste knelpunten, maar wat nog belangijker is, is de communicatie. Zelf spreekt hij liever van woonoverlast in plaats van studentenoverlast, omdat volgens hem niet alleen studenten voor overlast zorgen. Door het wel zo te benoemen ga je over studenten praten in plaats van met ze praten, vindt hij. Tijdens de avond is ook benadrukt dat overlast ten allen tijde bij de gemeente gemeld moet worden, zodat de omvang van het probleem duidelijk wordt. Commissievoorzitter Rens van Overdam stelde voor om  eind oktober/begin november het gesprek met de studenten en de bewoners aan te gaan.

Reggae Festival
Commissielid Deborah Fernald sprak aan het begin van de vergadering de gebiedscommissie toe, over de kaarten voor het Reggae festival in het Kralingse Bos op 28 juli en dat deed ze vol vuur. Het nieuwe evenementenbeleid is de laatste tijd onderwerp van discussie. Met het accepteren van vrijkaarten zou de integriteit van de gebiedscommissie in het geding komen. Volgens haar is Kralingen-Crooswijk een gebied van uitersten. “In Kralingen Oost mensen met geld om procedures aan te spannen en in Oud Crooswijk alleenstaande moeders met stapels aanmaningen.”Haar betoog kwam erop neer dat de gebiedscommissie de echte verhalen en ellende niet ziet. Hoewel het geen vergaderpunt was, wilde commissielid Indra Gharbharan toch reageren, omdat ze zich aangesproken voelde. “We zijn gekozen vertegenwoordigers en ik heb niet het idee dat ik oogkleppen op heb”, zei ze.

Hondenuitlaatplaats
Peter Gorissen bewoner van de Oostmaaslaan, maakte gebruik van zijn spreekrecht om nogmaals in te spreken over de bereikbaarheid van de hondenuitlaatplaats. Wanneer het trottoir met 1.20 m verbreed wordt, is volgens Gorissen het probleem opgelost. Op dit moment zijn er werkzaamheden, waardoor de Oostmaaslaan open ligt. Volgens Gorissen is dit het ideale moment om aan de slag te gaan. Het scheelt namelijk in kosten, omdat de weg toch al open ligt. Voorzitter Rens van Overdam stelde voor om hier een advies over uit te brengen aan de diensten.

Nieuw bestemmingsplan
Voor een groot deel van het plangebied Boezembocht-Veilingterrein, met uitzondering van de Boezembarakken,  geldt op dit moment geen bestemmingsplan, terwijl dit wel noodzakelijk is. Er komt immers een nieuwe woonwijk, namelijk Nieuw Kralingen. Hiermee gepaard gaat de verlegging van de Bosdreef in de noordelijke richting om de woonwijk mogelijk te maken. In het plan worden een aantal verplichte maatregelen opgenomen om geluidshinder te beperken. De verlegde Bosdreef wordt een drukke 50 km/p weg. De hierlangs te bouwen woningen krijgen ‘dove gevels’ en moeten minimaal 12 meter hoog worden. Zo vormen ze een geluidsscherm voor de woningen erachter. Als maatregel wordt ook een geluidsscherm van 1 meter hoog langs de verlegde Bosdreef opgenomen. T/m 15 augustus kunnen bewoners inzage krijgen in het ontwerp bestemmingsplan, het ontwerpbesluit Hogere Waarden en het concept bomenplan. Het college van B&W heeft toegezegd dat de gebiedscommissie in januari a.s. de gelegenheid krijgt om advies te geven over het bomenplan. Tijdens de vergadering kregen de leden van de gebiedscommissie een toelichting op het ontwerpbestemmingsplan en het bomenplan. Eind augustus zal de gebiedscommissie een advies geven over het ontwerpbesluit Hogere Waarden en het concept bomenplan Nieuw Kralingen. Voor de nieuwe woonwijk Nieuw Kralingen aan de bosrand is het onvermijdbaar dat er bomen zullen verdwijnen. Uit onderzoek valt te concluderen dat er per saldo ongeveer 600 bomen worden toegevoegd en er ongeveer 200 verwijderd zullen worden. De gebiedscommissie streeft ernaar om tijdens de volgende gebiedscommissievergadering een advies uit te brengen over het ontwerpbestemmingsplan Boezembocht Veilingterein en het concept bomenplan.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk zal plaatsvinden op donderdag 5 september in Pro Rege, Oudedijk 113, Rotterdam-Kralingen. Aanvang: 20.00 uur. Zie vanaf vrijdag 30 augustus voor de agenda en de stukken: rotterdam.nl/wonen-leven/kralingen-crooswijk


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.