Vergadering Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk op 25 maart

“De Rottekades moeten een herkenbare uitstraling krijgen”

Door: Amel Bali

CROOSWIJK – Middels een fietsbrug en het herinrichten van de kruising Pompenburg, wil het college een doorgaande groene fiets-, en voetgangersroute creëren langs de Rotte. Deze route moet zorgen voor een goede verbinding voor de recreatieve fietser en voetganger en de fietser en  voetganger die de route gebruikt voor woon-, en werkverkeer. Het college hoopt met deze verbinding de stad en het buitengebied beter met elkaar te verbinden. De gebiedscommissie komt binnenkort met een advies over het programma van Eisen Rottekades (Rubroek). Tijdens de gebiedscommissievergadering op donderdagavond 25 maart werd ook het advies ten aanzien van het toekomstig bestuursmodel bekrachtigd en het advies over de Randweg campus Woudestein.

Programma van Eisen Rottekades
De Rotte is in de afgelopen jaren steeds meer gezien als de achterkant van de binnenstad, terwijl de Rotte juist een herkenbare uitstraling zou moeten krijgen. Het gaat om 2 straten langs de Rottiedscommissie Kralingen-Crooswijk op 25 maarte. Een gedeelte van de Lombardkade en een gedeelte van de Linker Rottekade. Zowel de Lombardkade als de Linker Rottekade zijn een uitwerking van de Toekomstvisie binnenstedelijke Rotte. Het toekomstperspectief is medio 2017 door het college vastgesteld. Het college wil de fietsroute langs de Rottekades doortrekken tot aan het centrum. De doorgaande route zou langs de oostkant van de Rotte moeten komen. De kruising Pompenburg vormt een fysieke belemmering om langs het water te kunnen blijven lopen en fietsen. Momenteel is het niet mogelijk om langs het water te fietsen en worden fietsers min of meer gedwongen om door de Jonker Fransstaat te fietsen.

Belangrijke punten
De gebiedscommissie is gevraagd om een advies over het programma van eisen (PVE) te geven. Tijdens de vergadering van de gebiedscommissie, gaven projectmanager Bart Bouw en  landschapper Emiel Meijerink  een presentatie over de Rottekades. Meijerink schetst een wenselijke situatie waarin er een betere verbinding tussen water en land zal zijn en waar er meer ingezet zal worden op duurzaamheid en groen. Bij het punt groen kan overigens wel een kritische kanttekening worden geplaatst. Er is namelijk weinig ruimte voor extra groen, terwijl uit de enquête met bedrijven en omwonenden in de omgeving, blijkt dat meer groen extra wordt gewaardeerd. Ook is er de ambitie om de verblijfskwaliteit aan de Rotte te verbeteren, door bijvoorbeeld het plaatsen van bankjes langs het water. Wel is er enige zorg dat het plaatsen van bankjes kan leiden tot extra overlast van hangjongeren. Commissielid Oktay Ünlü ziet de toekomstige fietsroute langs de Rotte al helemaal voor zich. Hij oppert de mogelijkheid voor kleine kiosken waar je een kopje koffie kunt halen, wat snoepgoed of een bloemetje. Dit zie je bijvoorbeeld ook in Amsterdam langs de grachten. Het brengt gezelligheid en levendigheid met zich mee. Ook qua mogelijkheden voor zitplekken zou Ünlü mee willen geven om vooral ‘out of the box’ te denken en niet te gaan voor de standaard bankjes. Meijerink geeft aan dat in een grote stad vaak de keuze wordt gemaakt voor robuuste banken, omdat ze onderhoudsvriendelijk zijn en tegen een stootje kunnen. De toekomstige fietsroute zal naar waarschijnlijkheid zorgen voor minder parkeerplekken. Het idee is een compensatie van het aantal parkeerplekken in de omgeving, zoals bijvoorbeeld in de Jonker Fransstraat. Commissielid Paulette Verbist merkt terecht op dat het in de omgeving al druk genoeg is en vraagt zich af of er wel ruimte is om de parkeerplekken te compenseren. De gebiedscommissie zal binnenkort met het advies over het Programma van Eisen Rottekades komen.

Zorgen om toekomstig bestuursmodel
De gebiedscommissie adviseert het college om te zorgen voor rust en continuïteit  rondom het huidige bestuursmodel. De schaal van de gebieden moet in verhouding staan tot de problematiek. “Neem advisering en participatie vanuit de gebieden serieus. Ga echt wijk- of gebiedsgericht werken en stuur hier ook op als stad. Zorg voor goede, heldere en duidelijke communicatie”, aldus de gebiedscommissie. De gebiedscommissie komt met dit ongevraagde advies over het toekomstig bestuursmodel naar aanleiding van de stadsgesprekken over ‘De wijk aan zet’ (rotterdam.nl/meedenken-doen/de-wijk-aan-zet),

het rapport van de EUR over de evaluatie van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités en de reactie van het college op de in het rapport gedane aanbevelingen. De gebiedscommissie heeft belanghebbenden, bewonersorganisaties en netwerkpartners in de wijk gevraagd om input. Op basis hiervan maakt de gebiedscommissie zich zorgen over de toekomst

Randweg campus Woudestein
28 januari 2021 heeft het college de gebiedscommissie verzocht om een advies te geven over het Voorlopig Ontwerp – Randweg Campus Woudestein . Het advies van de gebiedscommissie is positief. De gebiedscommissie ondersteunt de voorgelegde uitwerking van het Voorlopig Ontwerp en doet daarbij de aanbeveling om de samenhang van de verschillende ontwikkelingen in het gebied goed te borgen. Tijdens de behandeling is lang gesproken over het belang van voorkomen van fietsoverlast en met name het fietsparkeren. De ervaring leert dat dit snel tot een rommelig beeld van de buitenruimte kan leiden.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk zal zijn op donderdag 22 april 2021, aanvang 20.00 uur. De vergadering kan digitaal worden gevolgd. Zie: rotterdam.nl/wonen-leven/kralingen-crooswijk.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.