Foto: Dreigen Polderpark De Esch en de historische gebouwen aldaar opgeofferd te worden?

Geen tunnel maar brug?

Jarenlang werd nagedacht over de aard en de plek van de nieuw aan te leggen oeververbinding tussen Rotterdam Noord en Zuid. De plek werd die tussen Kralingen/De Esch en Feijenoord/IJsselmonde. Maar moet het een tunnel worden of een brug? En waar precies zou de oeververbinding moeten worden aangelegd? Een uitgebreid participatietraject vond plaats. Uiteindelijk kon worden gekozen uit 5 varianten, 3 bruggen en 2 tunnels, op verschillende plaatsen. Het college van burgemeester en wethouders bracht op dinsdag 27 september naar buiten dat zijn voorkeur uitgaat naar een van de mogelijke bruggen. Tot verbazing en verdriet van veel betrokkenen, in het bijzonder bewoners van De Esch. Die wensen een geboorde tunnel.

De Ster zoch contact met de voorlichter van verantwoordelijk wethouder Vincent Karremans, om te vernemen om welke variant van de brug het gaat. Dat blijkt ‘brug bocht A’, te zijn gelegen tussen de Nesserdijk en en de Olympiaweg, ‘voor fietsers, voetgangers, en een hoogwaardige tram waarbij auto’s te gast zijn op deze oeververbinding’, aldus de beschrijving. Op www.oeververbindingen.nl is te zien waar precies en daar zijn ook andere 4 varianten (2 bruggen, 2 tunnels) te zien.

Op de vraag of wethouder Karremans niet voortijdig zijn voorkeur kenbaar heeft gemaakt, gaf de voorlichter het volgende antwoord: ‘Nee, de beslisinformatie is gepubliceerd (Onderzoeken MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam bijna afgerond: beslisinformatie openbaar – Oeververbindingen MIRT-verkenning) en het college van B en W heeft daarbij haar inzet bekendgemaakt. Op basis van de inzet gaat de wethouder de komende periode op basis van de resultaten van de verkenning en adviezen in gesprek over de verdere invulling. Half november zal er een beslissing worden genomen of het voorstel voor de brug en de andere maatregelen, de volgende fase van het MIRT traject in kan.’ (MIRT: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Red.)

Op de vraaag waarom B&W geen (geboorde) tunnel willen kwam het volgende antwoord: ‘Alle aspecten afwegend heeft het college van Rotterdam de overtuiging dat een brugverbinding tussen de Nesserdijk en de Olympiaweg (bocht A) voor fietsers, voetgangers, een hoogwaardige tram en auto’s te gast, de beste oplossing voor de stad is. Daarbij speelt de financiële haalbaarheid uiteraard ook een rol. Een dergelijke grote investering kan niet alleen door de gemeente Rotterdam gedragen worden. We hebben hiervoor een stevige bijdrage vanuit Rijksoverheid nodig. Daarbij heeft het Rijk aangegeven dat binnen de huidige financiële kaders een volledige ondergrondse metroverbinding geen realistische optie is.’

Kerngroep Oeververbindingren

Dee kerngroep Oververbindingen werd totaal verrast door het besluit van B&W. Men dacht nog middenin het participatietraject te zitten. Zie: oeververbindingen.nl/save-the-date-mirt-on-tour

Onderstaande tekst lag al klaar voordat B&W naar buiten trad.

Onderwerp: beslismoment over Oeververbinding nabij (MIRT)

Volgens planning gaat er binnenkort een besluit genomen worden over wat voor soort oeververbinding er gaat komen tussen de Esch en Feyenoord én waar die zal komen te liggen. Er liggen nog steeds meerdere opties voor een tunnel danwel voor een brug op tafel. Die opties gaan vergezeld van dikke documenten. Dat wordt lastig kiezen voor bestuurders, die pas dit jaar aangetreden zijn en onbekend zijn met deze materie. Omdat wij als betrokkenen ons al jarenlang bezighouden met dit onderwerp en deelgenomen hebben aan alle participatievormen willen wij u graag een handje helpen bij uw besluitvorming.

Een paar punten ter overweging geven wij u graag mee:

  • Het is goed dat de MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam nu gekoppeld is aan de verstedelijkingsopgave Rotterdam. De bereikbaarheidsopgave wordt daarmee nog indringender.
  • Opvallend is dat het aantal te bouwen woningen in de Oostflank van Rotterdam is opgehoogd van 25.000 naar 35.000 woningen. Het lijkt erop dat de leefomgeving aan de oostkant een enorme verstening te wachten staat, terwijl het er momenteel juist zo gewenst groen is. De ecologische waarde van een gebied als natuurpark Polder de Esch (NNN-gebied) is een groot goed en uniek binnen de stadsgrenzen. Binnen het huidige beleid van een leefbare en aantrekkelijke stad en de aanpak van de klimaatcrisis mag dit natuurgebied zeker niet “afgesnuit”of opgeofferd worden.
  • Een belangrijke conclusie uit de analytische fase van het MIRT onderzoek is dat een nieuwe oeververbinding geen oplossing biedt voor de autoverkeersproblemen op de A16 en Brienenoordbrug. Daar zijn andere maatregelen voor nodig. Bij de onderzochte  maatregelen lijkt het knelpunt Kralingse plein onder de Brienenoordbrug  echter vergeten te zijn.  Met de voorgenomen woningbouwuitbreiding zullen de problemen daar nog urgenter worden.
  • Het lijkt erop dat moeite noch onderzoek gespaard is om aan te tonen dat een brug in dit bochtig stuk van de Nieuwe Maas wel mogelijk is voor het scheepvaartverkeer. Vergeet dit en werp geen extra obstakels op voor de scheepvaart. De verwachting is dat transport over water sterk gaat toenemen, hetgeen een bijdrage zal leveren aan het inperken van vrachtvervoer over de weg.
  • Denk op de lange termijn. Een tunnel of brug is iets waar we zeker tot het eind van deze eeuw plezier van willen hebben. De huidige plannen zijn echter doorgerekend op een scope tot 2040. Dat is vèèl te kort. Om de kosten en baten van een tunnel of brug goed te overzien moet met veel langere termijnen rekening gehouden worden. Neem daarvoor als scope 2100. Onderhoudskosten verschillen nogal op de lange termijn. Neem de Maastunnel en de Brienenoordbrug als voorbeeld.
  • Denk planmatig. Zorg eerst voor de aanleg van het OV systeem alvorens alles volgebouwd te hebben met woningen en nieuwe inwoners al gewend zijn geraakt om alles met de auto te doen.
  • Denk toekomstbestendig. Voor bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad is de omslag naar minder auto’s in de stad al in gang gezet. Verstevig dit beleid door een robuust systeem van OV en langzaam verkeer (fiets en voetganger)waarvan groei en uitbreiding in de toekomst mogelijk is. Dit is des te belangrijker in het licht van toename van het aantal inwoners. Een tunnel voor metro met daarnaast een tunnel voor fietsers en voetgangers is de meest toekomstbestendige optie. Op die manier kan men zich in Rotterdam op vele manieren bewegen tussen wijken en oevers zonder de auto te hoeven gebruiken. Dit zal ook verlichting geven aan het overbelaste metrostation Beurs. Vergeet de optie van een tunnel met auto’s, deze zal alleen zorgen voor meer autobewegingen in de stad in plaats van minder.
  • Denk duurzaam. Kies voor een geboorde tunnel onder de rivier en onder de grond van Kralingse Zoom tot Zuidplein. Het is dé optie die het meest rekening houdt met milieucriteria (lucht, geluid en ruimte) plus iets oplevert voor groen en woningbouw bovengronds. Vergeet lelijke betonnen constructies boven het maaiveld. Door niets op of boven het maaiveld te construeren behouden we ruimte en wordt de wijk de Esch niet in twee gesneden.
  • Voor deze optie kiezen lijkt duur maar uiteindelijk is de stad daar het beste mee af. Bovendien is het de vraag of dit op termijn wel de duurste optie is?? Is bij de berekening wel uitgegaan van een juiste vergelijking bij baten en kosten op de heel lange termijn of slechts de korte of middellange termijn tot 2040? Ook is in de berekening uitgegaan van een aantal metrostations, waarvan het maar de vraag is of die allemaal nodig zijn. Aan een metrostation in de Esch is bv  weinig behoefte daar aansluiting op het OV netwerk met de tram reeds goed geregeld is. Een station minder tussen de noordoever en de Kralingse Zoom drukt de kosten. Het lijkt ons alleszins de moeite waard om nut, noodzaak en gevolgen van de aanleg van elk metrostation nader te bekijken. En een bijgestelde kosten-batenanalyse te maken .

Samengevat adviseren wij u te kiezen voor een geboorde tunnel van Kralingse Zoom tot Zuidplein voor metro, fietsers en voetgangers.

Eventueel noodzakelijke aanvullende onderzoeken te laten verrichten binnen het kader van deze keuze en geen geld meer te verspillen aan onderzoek naar andere opties. Met vriendelijke groet,

bewonersorganisatie: Buurtcollectief de Esch – Kerngroep Oeververbinding mail: esch.oeververbinding@gmail.com

Kunnen de gemeente en het Rijk nog op andere gedachten worden gebracht? Op woeensdag 12 oktober zal de voorkeur van B&W worden besproken in de raadscommissie Mobiliteit, enz.

Zie: desteronline.nl/gemeente-rotterdam-wil-nieuwe-brug-over-de-maas Zie ook: desteronline.nl/bewoners-de-esch-schrikken-van-plannen-voor-nieuwe-stadsbrug-in-rotterdam en desteronline.nl/persverklaring-bewonersvereniging-kralingen-oost-bko-m-b-t-nieuwe-oeververbinding


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.