Bewoonster van het Vredenoordplein Julie Adams berichtte De Ster over de door de PvdA ingediende en aangenomen motie inzake de voorgenomen vestiging van Melanchthon Kralingen op het Vredenoordplein in Kralingen-West. Dat gebeurde na het zgn. tweeminutendebat (tweeminutendebat: bespreking met als enig doel een raadsuitspraak te verkrijgen) tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 7 juli.

In de motie wordt gepleit voor de inschakeling (alsnog) van de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk én bewonersparticipatie aangaande o.m. de herinrichting van het Vredenoordplein, gegeven de nieuwbouw van Melanchthon. De bewoners van het Vredenoordplein willen nog deze week praten met de gebiedscommissie.

MOTIE Vredenoordplein PvdA

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 juli 2015, ter bespreking van de situatie
omtrent het Vredenoordplein en de locatiebepaling van het Melanchtoncollege;

Constaterende dat

 • Op het Vredenoordplein nieuwbouw van de middelbare school Melanchtoncollege gepland staat die plaats moet bieden aan ongeveer 400 leerlingen;
 • Hier tot nu toe een basisschool gevestigd was met een open en op de buurt aangesloten schoolplein die plaats bood aan ongeveer 100 leerlingen;
 • Dit tot onrust bij de wijkbewoners heeft geleid;

Overwegende dat

 • Zowel de wijkbewoners als de gebiedscommissie Kralingen Crooswijk nauwelijks betrokken zijn geweest bij de voorbereidingen tot nu toe;
 • De gebiedscommissie een belangrijke schakel vervult in het contact met de bewoners van Rotterdam;
 • In het door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsplan bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de kwetsbaarheid van deze wijk en in het licht daarvan specifiek de inrichting van het Vredenoordplein wordt genoemd;
 • Het voor bewoners van groot belang is dat er (bij implementatie van het plan en) binnen de beperkte mogelijkheden voldoende invulling gegeven wordt aan aspecten als (verkeers- )veiligheid, de sociale functie van de school voor de wijk, speelruimte voor (kleinere) kinderen en groenvoorziening;Draagt het College op
 • Met de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk om de tafel te gaan en hen advies te vragen over de wijze waarop deze aspecten geborgd kunnen worden bij implementatie alsmede
  over de invulling van bewonersparticipatie in het vervolg van het proces;en gaat over tot de orde van de dag.

  Co Engberts
  PvdA

Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)