Voormalige jeugdgevangenis aan Kralingse Plaslaan te koop gezet door Rijksvastgoedbedrijf

De Ster ontving van de in Kralingen woonachtige heer Van Sikkelerus onderstaande tekst. Die gaat over het te koop zetten door het Rijksvastgoedbedrijf van de voormalige jeugdgevangenis aan de Kralingse Plaslaan 108. Projectontwikkelaars wordt voorgespiegeld dat de bestemming ‘maatschappelijk’ gewijzigd zou kunnen worden in ‘wonen’. Daaraan zou de gemeente Rotterdam medewerking willen verlenen. Zie: biedboek.nl. De heer Van Sikkelerus is daar op z’n zachtst gezegd verbaasd over. Immers, de erfpacht is eeuwigdurend afgekocht. Het perceel maakt deel uit van de strook grond van de Oudedijk tot aan de Kralingse Plaslaan, waarop verder een speeltuin, een middelbare school en een botanische tuin te vinden zijn. Inderdaad, alles ‘maatschappelijk’. De gemeente Rotterdam krijgt er een zware kluif aan om de bestemming te wijzigen. De advocaten staan klaar. Het AD schreef hier al over. De tekst van de heer van Sikkelerus is hier en daar ingekort:

In een recente publicatie streeft het Rijksvastgoedbedrijf in 2020 naar openbare verkoop van haar object, de voormalige jeugdinrichting aan de Kralingse Plaslaan 108. Het Rijksvastgoedbedrijf maakt dit extra aanlokkelijk door te vermelden dat de gemeente Rotterdam, per brief heeft aangegeven om medewerking te verlenen aan de bestemmingswijziging van “maatschappelijk” naar “wonen”.

Eeuwigdurend
De erfpacht van het perceel is nu eeuwigdurend afgekocht voor maatschappelijk gebruik. De erfpachtopbrengst voor de gemeente zal worden verhoogd, afhankelijk van de nieuwe functie van het perceel op basis van het volume van bebouwing. Dus hoe hoger er gebouwd gaat worden, hoe meer geld er opgestreken gaat worden. Die voor de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf zeer lucratieve bestemmingswijziging van maatschappelijk naar wonen is in strijd met de heersende maatschappelijke erfdienstbaarheid.

Willem Simon Burger
In de dertiger jaren van de vorige eeuw, heeft de sterk met Rotterdam verbonden weldoener Willem Simon Burger zijn erfenis aan de gemeente Rotterdam nagelaten, voor de “Bevordering van geestelijke en lichamelijke welstand der mingegoede bevolking van Rotterdam”. Dhr. Burger heeft dit perceel in zijn nalatenschap onverbrekelijk belast met de erfdienstbaarheid dat dit terrein en hetgeen daarop wordt gesticht, slechts gebruikt mag worden voor de “Maatschappelijke doeleinden strokende met die van de vereniging De Kindersluis”. De gemeente Rotterdam heeft deze erfenis zo aanvaard, waarmee een verbintenis tot stand is gekomen die notarieel is vastgelegd als de heersende erfdienstbaarheid. Daar staat geen woord Arabisch bij! Deze uitdrukkelijk maatschappelijke erfdienstbaarheid is bindend. Overdracht van erfpacht breekt geen erfdienstbaarheid! Aanvankelijk kreeg ik van het Rijksvastgoedbedrijf geen antwoord op mijn vragen over de in hun Biedboek gepubliceerde verkoop. Pas na mijn beroep op wettelijke openbaarheid van bestuur, kreeg ik te horen dat de gemeente Rotterdam en het Rijksvastgoedbedrijf bij hun plaatsing van dit gebouw op Biedboek, “hoogstwaarschijnlijk” niet op de hoogte waren van de heersende erfdienstbaarheden. […] Ontwikkelaars kunnen zich door dubieuze uitlatingen op Biedboek, ten onrechte aangemoedigd voelen tot het nodeloos maken van aanzienlijke plankosten. Voor ontwikkelaars geldt, veel kubieke meters bouwen is veel euro’s maken, waardoor hoogbouw in Rotterdam voor ontwikkelaars interessant wordt vanaf tweeëntwintig verdiepingen. Dat wordt dan “Benidorm aan de Kralingse Plas”.

Dick van Sikkelerus bij de voormalige jeugdgevangenis

Weldoener
De heer Burger was een vooraanstaand ondernemer met grote betrokkenheid bij het sociaal maatschappelijk leven in zijn geboortestad Rotterdam. Zo was hij o.a. in 1914 met driehonderdduizend gulden, stichter van de Handelshogeschool die nu onderdeel is van de Erasmus universiteit. Hij stelde geld beschikbaar voor de Rotterdamse Diergaarde. Hij betaalde in 1919 honderdduizend gulden voor aanleg van het Kralingse Bos. Met een legaat van de familie Burger werd de bouw van het Museum Boijmans Van Beunigen mogelijk gemaakt. In 1923 besluit Willem Burger via een notariële akte, om de stichting Volkskracht op te richten. Daarmee werd met strikte onzijdigheid ten aanzien van religieuze en staatkundige stromingen, een vermogen van meer dan elf miljoen gulden nagelaten ten behoeve van de Rotterdamse volksontwikkeling, gezondheidszorg, cultuurgoed en kinderzorg, waarbij hij volkomen onbekend wenste te blijven.

Het nu voor financieel gewin gaan verkopen, van het door dhr. Burger met erfdienstbaarheid voor jeugdzorg belaste perceel uit zijn nalatenschap aan Rotterdam, is schenden van een verbintenis uit overeenkomst en vernielen van de integriteit van de gemeente Rotterdam. […] Overeengekomen verbintenissen moeten te goeder trouw worden nageleefd,“Pacta sunt servanda”. […]

Dick van Sikkelerus c.s.


Reactie Stadsontwikkeling Rotterdam;

Hierbij onze reactie aangaande uw vraag over de voormalige jeugdgevangenis aan de Kralingse Plaslaan 108. Rijksvastgoedbedrijf heeft de gemeente eind 2017 gevraagd aan te geven, of en zo ja, onder welke condities de gemeente wil meewerken aan een bestemmingswijziging voor deze locatie. Rotterdam kent een grote vraag naar woningen en daarom kijkt de gemeente naar alle kansen voor het toevoegen voor woningen. Deze locatie biedt goede kansen voor wonen. Daarom heeft de gemeente aangegeven voor deze locatie in beginsel geen bezwaar te hebben tegen de wijziging van de bestemming van “maatschappelijk” naar “wonen”. Alleen is een functieverandering naar wonen op dit moment zowel publiekrechtelijk (bestemmingsplantechnisch) als privaatrechtelijk (qua toegestaan gebruik in de akte) nog niet mogelijk. Daarvoor zullen procedures doorlopen moeten worden (bestemmingsplanwijziging cq. ontheffing van de akte).

Ekin Yazbahar-Sönmez – Woordvoerder Stadsontwikkeling


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.