Wethouder Karremans neemt maatregelen tegen studentenoverlast

Door: Amel Bali

KRALINGEN-CROOSWIJK – Jongeren houden de gemoederen bezig in Kralingen-Crooswijk. Kralingen heeft te kampen met studentenoverlast. Overlast wordt ook op straat ervaren. Wethouder Karremans heeft de opdracht gegeven om met maatregelen te komen, zoals bijvoorbeeld de inzet van horeca stewards. In Crooswijk worden jongeren gestimuleerd om hun tijd op een goede en nuttige manier door te brengen. Jongeren krijgen daar een eigen hub in Sportcentrum Het Schuttersveld. Deze onderwerpen kwamen aan de orde tijdens de afgelopen commissievergadering, op donderdag 25 november, die helaas weer online moest plaatsvinden.

Jongeren krijgen een eigen hub in Sportcentrum Het Schuttersveld. De gebiedscommissie heeft zich positief uitgesproken over het voorstel om een bedrag van €22.000,- toe te kennen uit het stedelijk subsidie loket. Jongeren willen graag een eigen plek in de wijk. Rotterdam Sterker Door (rotterdam.nl/bestuur-organisatie/sterker-door) ging in gesprek met de jongeren. Uit deze gesprekken is het idee ontstaan om een Excelsior jongerenhub in te richten in Sportcentrum Het Schuttersveld, waar voorheen Plays2Be zat. Het is de bedoeling dat er in de looptijd van 24 maanden ongeveer 200 jongeren gebruik zullen maken van de jongerenhub. De Excelsior jongerenhub is door en voor jongeren. Zo worden er een leercentrum, Esports ruimte, leerwerkplekken, vergaderplekken en sportfaciliteiten gecreëerd. Vooral in deze coronaperiode is het belangrijk dat jongeren een plek hebben waar ze hun vrije tijd op een positieve en nuttige manier kunnen besteden. De gebiedscommissieleden zien de jongerenhub Schuttersveld als een waardevolle actie binnen het programma Oud-Crooswijk. Het is voor jongeren een kans om hun talenten te ontwikkelen Ook is het een goede manier om te zien hoe de locatie zich verder kan ontwikkelen als schakel tussen Oud, – en Nieuw Crooswijk, om zo meer verbinding met elkaar te krijgen. Om dit initiatief mogelijk te maken, werd het bedrag van €22.000,- aan de gebiedscommissie gevraagd. Omdat dit bedrag hoger is dan €10.000,- liep dit niet via een regulier bewonersinitiatief, maar via het stedelijk subsidie loket.

Studentenoverlast
Studentenoverlast in Kralingen is een bekend probleem. 22 september jl. maakten de bewoners tijdens een bijeenkomst duidelijk dat de woonsituatie de laatste jaren is verslechterd. Zie: desteronline.nl/kralingers-wanhopig-over-studentenoverlast. Er wordt veel geluidsoverlast ervaren, men heeft last van openbare dronkenschap, vervuiling en overlast van verkeerd geplaatste fietsen en deelscooters. De bewoners vinden dat de  verkamering van de afgelopen jaren ertoe heeft geleid dat de verhouding tussen het aantal vaste bewoners en studenten in delen van Kralingen scheef is gegroeid. Ook groeide het besef bij bewoners dat men zich moet verenigen om een sterker geluid te laten horen. Hetty Rommers is een van de oprichters van Stichting  Stop Overlast Kralingen (STOK). Met de stichting willen de bewoners Kralingen aantrekkelijk houden voor iedereen en iedereen de mogelijkheid bieden om er prettig te kunnen wonen. Stichting STOK ziet het liefst een betere balans met meer vaste bewoners en minder studenten. Ook streeft de stichting ernaar om het vertrouwen tussen de gemeente en bewoners te herstellen.

Horeca stewards
Wethouder Karremans  neemt de klachten van de bewoners serieus en heeft inmiddels de opdracht gegeven om op korte termijn met maatregelen te komen. Dit was echter voordat er de avond-lockdown werd afgekondigd tijdens de persconferentie van 26 november. Politie en Toezicht & Handhaving (boa’s) zullen extra aandacht hebben voor overlast op straat. Het voornemen was om in december horeca stewards op straat in te zetten. De stewards hebben de taak om belangrijke looproutes en hangplekken in kaart te brengen, studenten aan te spreken en staan in nauw contact met politie. Commissielid Liesbeth van Herk vindt de omschrijving van de taak vaag. Ze vraagt zich af wat de stewards precies gaan doen, want voor het echte werk worden politiemensen opgeleid. Ze vraagt zich af welke bevoegdheden de stewards zullen hebben en of de inzet van stewards niet juist tot escalatie leidt. Het idee van horeca stewards bestaat al en wordt elders al met succes toegepast, vooral op plekken waar de capaciteit van de politie op straat tekortschiet. Ze dienen als extra oren en ogen op straat en hebben een aanvullende taak bij wat politie en boa’s doen. Commissielid Indra Gharbharan vindt de inzet van horeca stewards helemaal geen slecht idee. Ze denkt juist dat horeca stewards toegankelijker kunnen zijn. Je ziet namelijk vaak dat de inzet van politie soms juist als een rode lap op een stier werkt.

Zelfbewoningsplicht
Bewoner Hetty Rommers zoekt steun bij de gebiedscommissie om ervoor te pleiten dat de wijk Struisenburg ook mee wordt genomen in de zelfbewoningsplicht. Ze spreekt namens de bewoners van Struisenburg. De bewoners zijn teleurgesteld dat de verkamering in Struisenburg niet is verboden. Ze zijn bang dat het verkameren zich gaat verplaatsen nu er elders in Kralingen vanaf 1 januari een verbod zal gelden. Volgens Rommers zijn er al  enorm veel studentenkamers in Struisenburg. Voorzitter van de gebiedscommissie Rens van Overdam stelt voor om middels een advies aan B&W aandacht te vragen voor de actuele leefsituatie in Struisenburg en te pleiten voor zelfbewoningsplicht en het conceptadvies in de vergadering van begin december voor te leggen.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk zal zijn op donderdag 9 december 2021, aanvang 20.00 uur. Door de coronasituatie kan de vergadering alleen digitaal worden gevolgd. Zie: rotterdam.nl/wonen-leven/kralingen-crooswijk. De vergaderingen van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk worden ook aangekondigd op Facebook.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.