De toenmalige wethouder Pex Langenberg bezocht  op 17 januari 2018 De Esch om met verontruste bewoners te praten over wat toen nog de ‘derde stadsbrug’ heette. De bewoners maakten zich ernstig zorgen over die ontwikkeling. Die dreigde immers dwars door hun rustige en groene wijk te gaan. Die zorgen zijn nog geenszins verdwenen. Dat er een oeververbinding moet komen lijkt vast te staan maar, begrijpelijkerwijs, gaat de voorkeur uit naar een tunnel. Toen voorin 2019 naar buiten kwam dat ontwikkelaar Bakkers-Hommen het plaatselijke winkelcentrum wilden slopen en vervangen door een nieuw winkelcentrum met daar bovenop appartementen, zagen bewoners en plaatselijke organisaties verenigd in Buurtcollectief De Esch de urgentie van ‘participatie’. Men wilde niet meer overvallen worden en vastleggen wat de bewoners van de Esch echt belangrijk vinden. Na 6 bijeenkomsten werden de zgn. kernwaarden (5) van De Esch geformuleerd. Bij de toekomstige ontwikkelingen dienen die steeds in het oog te worden gehouden.

Buurtcollectief De Esch verenigt tot dusver Bewonersplatform DWL-De Esch, stichting GroenWaarde en stichting Super-Actief (sociaal-maatschappelijk).

Van A tot Z
De Esch maakt deel uit van het kolossale Rotterdamse stedenbouwkundige Project Van A (Alexander) tot Z (Zuiplein) waarvoor zo’n 30.000 woningen gebouwd moeten worden. Het ligt voor de hand dat ook De Esch daarvoor ruimte moet bieden maar dan wel op de wijze die de bewoners nu hebben vastgesteld. De nieuwe oeververbinding zal de gemoederen ook nog een poos bezighouden.

De plannen van ontwikkelaar Bakkers Hommen zijn in de koelkast terechtgekomen. Ondergronds parkeren blijkt niet een-twee-drie mogelijk, het huurcontract van de PLUS supermarkt loopt nog lang niet af en middels een petitie, opgesteld door een actieve bewoonster, met 1.000 handtekeningen werd Bakkers Hommen aan de schandpaal genageld, toen die het huurcontract van de plaatselijke snackbar niet wilde verlengen. Dat er op termijn iets met het winkelcentrum moet gebeuren, is wel duidelijk. De bevolking van De Esch vergrijst en er komen steeds meer eenpersoonshuishoudens. Dat betekent te weinig klandizie voor de winkels in het winkelcentrum, behalve voor de PLUS supermarkt. Die trekt klanten uit een wijdere omtrek.

Op termijn zou de bouw van woningen op de Excelsior-locatie uitkomst kunnen bieden in combinatie met het plan (bewonersinitiatief) ‘Kralingen aan de Maas’. Daarin wordt ook voorgesteld de Abram van Rijckevorselweg te ‘overkluizen’. Daarmee zou de toegankelijkheid van De Esch en daarmee het winkelcentrum aanzienlijk worden verbeterd. Het voornemen om het bedrijventerrein Brainpark I deels geschikt te maken voor bewoning zou het winkelcentrum ook kunnen helpen.

Kerngroep bood de KernWaarden Echt De Esch aan wethouder Roos Vermeij (Economie, wijken en kleine kernen) en Hermineke van Bockxmeer (directeur Stadsontwikkeling) aan.

In de nabije toekomst staat De Esch het nodige te wachten.

Er zijn nieuwe woningen in en rond De Esch in de planning. Misschien komt er een brug of een tunnel naar Zuid. Voorzieningen zullen worden aangepast aan eisen die horen bij een eigentijdse woonwijk. Wat moet blijven om het karakter van De Esch te behouden? Wat kan er beter? Hoe zien de buitenruimtes voor onze kinderen er uit? Welke rol speelt de natuur? Hoe zorgen we voor elkaar?

Op initiatief van het Buurtcollectief is er met de samenwerkende vastgoedeigenaren en gemeente (Gebiedscommissie) op zoek gegaan naar de kernwaarden van De Esch door middel van de Open Ateliers Echt De Esch; zes sessies waar we met verschillende partijen op zoek zijn gegaan naar de kernwaarden van de wijk.

Uit de Open Ateliers volgden vijf waarden waarin wordt omschreven wat van waarde is om te behouden, wat versterkt moet worden en wat er nog mist in De Esch. Deze zijn maandag 5 juli in de tuin van het Stadhuis aan wethouder Roos Vermeij en directeur Stadsontwikkeling Hermineke van Bockxmeer aangeboden.

De Kernwaarden zijn te ook vinden op www.echtdeesch.nl

(bewerkte tekst: Echt De Esch  –  foto: Rhalda Jansen)

Op de foto van links naar rechts, vooraan: Leo van Duijvendijk – Buurtcollectief De Esch, Peter Zuurbier – voorzitter Bewonersplatform DWL-De Esch, daarachter: Safiye Mutlu – gebiedsnetwerker Kralingen-Crooswijk / De Esch en Struisenburg, Koen de Boo – Consortium van gebouweigenaren en ontwikkelaars, Roos Vermeij – wethouder Economie, wijken en kleine kernen, Herbert van Sluys – bewoner van De Esch en lid Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, Joeri Viergever – wijkmanager Kralingen, Hermineke van Bockxmeer – directeur Stadsontwikkeling.

Fotowedstrijd
De organisatoren van de Open Ateliers vroegen de bewoners om foto’s te maken van De Esch, om te laten zien wat ze wel of niet aanstond. Daar was een wedstrijd van gemaakt. Annie Uittenbogaart maakte de winnende foto. Zij stuurde De Ster de bijbehorende tekst:

“Een sfeervolle blik vanaf de Nesserdijk op de
oorspronkelijke Eschpolder. Achter de lage bomenrij
bevinden zich de weilanden die behoorden bij Boerderij
Rozenhof waar ik jarenlang met mijn ouders gewoond
heb. Dit eeuwenoude landschap mag nóóit verloren
gaan door aanleg van eventuele aan- of afvoerwegen
voor een nieuwe oeververbinding.”

Annie Uittenbogaart – bewoonster van De Esch

Vijf kernwaarden  
Uit de Open Ateliers volgden vijf waarden waarin wordt omschreven wat van waarde is om te behouden, wat versterkt moet worden en wat er nog mist in De Esch:

 1. De kwaliteiten van woonwijk de Esch zijn ruimte en rust, unieke natuurgebiedenen toch dicht bij de stad. De mix en diversiteit van woningen kan beter.
  De mix van huishoudens kan beter; meer diversiteit, met name voor gezinnen. De basis voor lokale voorzieningen wordt sterker door toevoeging van nieuwe woningen. Niet in de dichtheid van het centrum, maar wel in balans met natuur, rust en ruimte, want daarom wonen mensen graag in de Esch.
 2. De (natuurlijke) groene infrastructuur is een groot goed: versterken wat er al is, uitbreiden en verbinden.
  Het natuurgebied de Eschpolder is dé trots van de wijk. Toekomstige ontwikkelingen moeten deze plek ontzien en juist versterken. Ook een groene corridor (tussen Eschpolder en Kralingse Bos), de Maasoevers, het Park Oude Plantage en de volkstuinen zijn van grote waarde. Ononderbroken verbindingen met natuurlijk groenbeheer tussen deze gebieden versterken het karakter van de wijk en bieden meerwaarde voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, hittestress en betrokkenheid van bewoners.
 3. De Esch is een bestemming en geen doorgangsgebied.
  De kwaliteit van De Esch is een goede bereikbaarheid van het stadscentrum, de omliggende wijken en de regio. Een oeververbinding bij De Esch mag geen oplossing zijn voor doorgaand autoverkeer of de wijk in tweeën splitsen. Binnen de wijk hebben duurzame vervoersmiddelen de prioriteit. Het primaat van de auto bij inrichting en gebruik van de openbare ruimte is niet meer van deze tijd en moet worden aangepast.
 4. Er is behoefte aan bewonersinitiatief en samenhang tussen voorzieningen, sport, cultuur en welzijn.
  De Esch heeft een aantal mooie voorzieningen zoals het Huis van de Wijk in het Pompgebouw, de openbare basisschool, het gezondheidscentrum, park De Oude Plantage, Hal 4 en tal van sportvelden. Activiteiten en programma’s van en voor bewoners zorgen voor de echte verbinding tussen mensen, maar dat vergt wel meer lokale betrokkenheid. Beleid van de stad (welzijn, sport- en recreatie, vastgoed, financiering) en een eigentijdser winkelcentrum moet deze ‘community building’ ondersteunen.
 5. We doen het samen: we voeren het gesprek tussen bewoners, gemeente en andere institutionele partijen over zowel de lange termijn als concrete acties op de korte termijn.
  Tijdens de Open Ateliers Echt De Esch is gebleken hoezeer het structurele gesprek met de gemeente en institutionele partijen over het wel en wee van de wijk gemist wordt. Over zowel toekomstige ontwikkelingen (oeververbinding, woningverdichting, groene corridor) als over actuele zaken (parkeerbeleid, leegstand, snoei- en maaibeleid, reiniging en afvalbeleid). Elkaar kennen, ontmoeten én samen optrekken zorgt voor meer betrokkenheid, betere plannen en een betere sociale leefsituatie.

Hoe nu verder in het vervolg? Het waardentraject is geen afgerond geheel maar de start van plannen en initiatieven om de kwaliteiten van de wijk te behouden en te verbeteren. Deze kernwaarden zijn daarbij richtinggevend en kunnen gebruikt worden als criteria om ontwikkelingen die op de wijk afkomen te beoordelen en zo nodig bij te sturen. De verdere uitwerking van de kernwaarden zal plaatsvinden in nauwe samenspraak met de partners. Om deze vervolgstappen te concretiseren wordt een kalender opgesteld.

Zienswijze
Voorzitter van het Bewonersplatform DWL-De Esch Peter Zuurbier legde uit dat de 5 waarden formeel meegaan als ‘zienswijze’ op de nieuwe gemeentelijke omgevingsvisie, het plan ruimtelijke ordening van de stad.

echtdeesch.nl

kralingenaandemaas.nl

https://www.bakkers-hommen.nl/projecten/de-esch


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.