Door: Amel Bali

KRALINGEN-CROOSWIJK – Tijdens de gebiedscommissievergadering van afgelopen donderdag 6 februari werd het indienen van bewonersinitiatieven besproken naar aanleiding van het nieuwe beleidskader Bewonersinitiatieven 2020. Ook werd er ingegaan op de voortgang om tot een advies te komen met betrekking tot de geplande oeververbinding tussen De Esch en Feijenoord. Daarnaast kwam ook het reeds veelbesproken onderwerp gezondheidscentrum Crooswijk aan bod. Deze week brengt de gebiedscommissie een ongevraagd advies uit aan de wethouder over dit onderwerp.

Voor Rotterdam is er een nieuwe beleidskader Bewonersinitiatieven 2020 vastgesteld. Naar aanleiding hiervan heeft de werkgroep bewonersinitiatieven op 9 januari een aantal punten besproken, die ook in de vergadering ter sprake kwamen. De gebiedscommissie constateert dat de drempel om een bewonersinitiatief in te dienen nog steeds hoog is. “We moeten nieuwe initiatieven een kans geven en de aanvraag laagdrempelig maken”, zegt commissielid Debora Fernald. De werkgroep stelt voor om een bewonersavond te organiseren waar bewoners, met ervaring in het maken van bewonersinitiatieven, hun ervaringen kunnen delen, zodat andere bewoners er van kunnen leren. Ook kan er in een maatjes constructie worden gewerkt, waarbij de ervaren bewoner hulp biedt. De werkgroep stelt voor om een hand-out te maken waarop tips en tricks voor aanvragen komen te staan. Ook moet er budget beschikbaar blijven voor aanvragen door bewoners, die niet eerder een aanvraag hebben ingediend. Bewoners moeten zich ervan bewust worden dat aanvragen op tijd ingediend dienen te worden, zodat er nog tijd overblijft indien er aanpassingen nodig zijn. Bij een toekenning van een bewonersinitiatief dient ook een goede verantwoording te komen, zodat het budget dat niet nodig blijkt te zijn, teruggestort kan worden. Wanneer een burgerinitiatief uitgevoerd wordt, verwacht de gebiedscommissie een uitnodiging. Dit is goed voor de contacten en om inzicht te krijgen in de realisatie van het initiatief. Verder stelt het beleidskader een percentage voor wat aan eten en drinken begroot mag worden. Dat is de leidraad, maar er kan van worden afgeweken, als de doelstelling van het initiatief dit onderbouwt. De werkgroep vindt het ook goed als er een redelijke vrijwilligersvergoeding wordt opgenomen in de bewonersinitiatieven.

Oeververbinding
Op 21 januari vond de informatiebijeenkomst van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) plaats.Die ging met name over de geplande nieuwe oeververbinding tussen De Esch en Feijenoord. Bewoners en organisaties waren uitgenodigd om hun mening te geven en om mee te denken. Op 4 februari heeft er nogmaals een (kleiner van opzet) informatiebijeenkomst over hetzelfde onderwerp plaatsgevonden, in de Paleiszaal in De Esch, waarbij de gebiedscommissie in gesprek is gegaan met betrokkenen, met als doel input voor het advies te krijgen. Gezien de korte tijd tussen deze bijeenkomst en de vergadering op 6 februari ligt er op dit moment alleen nog een conceptadvies. Een belangrijk punt dat naar aanleiding van de afgelopen gebiedscommissievergadering en de bewonersavond  op 4 februari naar voren is gekomen, is participatie. Participatie dient te gebeuren op gelijkwaardige gronden. Dit is op dit moment niet het geval. Bewoners willen ondersteuning om beter te kunnen participeren. De hele MIRT verkenning is van zodanige omvang, dat dit voor bewoners niet altijd te behappen is. De info is niet altijd duidelijk te volgen of te begrijpen en bewoners vragen zich af of er niet al keuzes zijn gemaakt. Opmerkingen en aanvullingen worden nog verwerkt. Voor 19 februari dient er een advies te liggen bij de wethouder.

Gezondheidscentrum Crooswijk
Deze week komt de gebiedscommissie met een ongevraagd advies inzake het gezondheidscentrum voor Crooswijk. Tijdens de gebiedscommissie werd dit punt besproken. De gebiedscommissie heeft besloten met een ongevraagd advies te komen, omdat de nood hoog is. Binnenkort zullen een aantal huisartsen in Crooswijk met pensioen gaan. Bewoners maken zich zorgen over de continuïteit van gepaste gezondheidszorg in Crooswijk. Er wordt onderzoek gedaan of een gezondheidscentrum past binnen het complex Het Schuttersveld, maar dat neemt volgens voorzitter Rens van Overdam niet weg dat er gekeken kan worden naar een tussenoplossing. De werkgroep heeft gesprekken gevoerd met onder andere de Seniorenraad Kralingen-Crooswijk en de huisartsen. Het pand van Woonstad Rotterdam dat eerder als mogelijke oplossing werd geopperd, blijkt niet mogelijk te zijn. Woonstad wil wel meedenken om een oplossing te vinden. Een mogelijkheid die nader onderzocht kan worden, is het plaatsen van portakabins. Volgens voorzitter van de Seniorenraad Jan van der Schans is dit goed mogelijk.

Volgende vergadering
Gebiedscommissie-vergadering op donderdag 5 maart, aanvang 20.00 uur. Locatie: Huis van de Wijk De Nieuwe Branding, Isaac Hubertstraat 153, Rotterdam-Crooswijk. De agenda met stukken is m.i.v. vrijdag 28 februari hier te vinden: rotterdam.nl/wonen-leven/kralingen-crooswijk


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.