“Gelijke monniken, gelijke kappen”

Door: Amel Bali

KRALINGEN-CROOSWIJK – tijdens de vergadering van de gebiedscommissie op donderdag 10 februari raakten de gemoederen verhit. Debora Fernald strijdt naar haar zeggen vanaf haar intrede in de gebiedscommissie tegen racisme en voor gelijke behandeling van iedereen, ondanks dat ze het gevoel heeft dat ze wordt tegengewerkt. Bij de discussie rondom het wel of niet toekennen van het aangevraagde subsidiebedrag aan BKO vindt Fernald dat voor iedereen dezelfde regels moeten gelden. “Gelijke monniken, gelijke kappen.” Ondanks dat de gebiedscommissie uiteindelijk voor het verlenen van de volledige subsidie stemde, vond Fernald het niet eerlijk.  Tijdens de vergadering werd er ook kort ingegaan op de ontwikkelingen van de Jonker Fransstraat en het in kaart brengen van de groengebieden in Kralingen en in Crooswijk.

Na enige discussie in de gebiedscommissie werd na stemming een bedrag van €5.000,- toegekend aan de Bewonersvereniging Kralingen-Oost (BKO). De BKO is een vereniging die sinds 1983 als doel heeft de belangen te behartigen van de bewoners van Kralingen-Oost, voor zover deze belangen betrekking hebben op de woon- en leefomgeving. De vereniging stelt zich mede ten doel de communicatie tussen bewoners, gebiedscommissie en gemeente te stroomlijnen en participatie van bewoners te bevorderen. De vereniging heeft op dit moment een ledenaantal van ca. 950. Deze subsidieaanvraag zorgde voor discussie in de gebiedscommissie. Fernald herinnerde de gebiedscommissie aan de gemaakte afspraak dat de post ‘overige kosten’ (op de door de BKO  ingediende begroting. Red.) niet vergoed mag worden. Dit geldt voor bewonersinitiatieven en moet volgens Fernald ook voor de BKO gelden. Niet alle commissieleden zijn het daarmee eens. Oktay Ünlü vindt namelijk dat de BKO zich de afgelopen decennia heeft bewezen als een goed georganiseerde vereniging, die weloverwogen met de kosten en subsidies kan omgaan. Ron Buitelaar en Marco Bouman vinden dat een vereniging die goed bij kas is, geen beroep zou moeten doen op subsidiegelden, die bedoeld zijn om bewoners zonder middelen vooruit te helpen. Indien de BKO geen vermogen zou hebben, dan zou het volgens Buitelaar hun goed recht zijn om aanspraak te maken op geld bestemd voor participatie van bewoners. Dat is nu niet het geval.  Omdat deze aanvraag tot onduidelijkheden leidt, stelt Indra Gharbharan voor om de BKO een nieuwe aanvraag te laten formuleren en dit in de volgende vergadering te bespreken. Jetske Steenstra haakt hierbij aan, omdat deze vragen al in 2019 speelden bij een eerdere aanvraag en de BKO de belofte had gedaan om de subsidieaanvraag duidelijker te verwoorden in de toekomst. Fernald vindt dat de 1250,- ‘overige kosten’ sowieso geschrapt moet worden, waarop de BKO antwoordt dat dat geen probleem is. Voorzitter Rens van Overdam besluit om te stemmen of de subsidieaanvraag wel of niet moet worden aangepast. De meerderheid kiest ervoor om het zo te laten. Vervolgens stemt de gebiedscommissie over het advies om het bedrag van €5.000,- toe te kennen. De meerderheid stemt voor.

Jonker Fransstraat
De uitvoering van het inrichtingsplan Jonker Fransstraat zal naar verwachting in het najaar van 2022 van start gaan. De doorlooptijd van het project wordt geschat op ongeveer één jaar, waarbij de Jonker Fransstraat gefaseerd volledig opnieuw zal worden ingericht. Gelijktijdig zal door de RET een deel van het tramspoor worden vervangen. Deze maand zal er  een bewonersavond worden georganiseerd om omwonenden en ondernemers van de Jonker Fransstraat te informeren over het plan. In januari 2021 is het programma van eisen uitgelegd tijdens de gebiedscommissievergadering. Het voorlopig ontwerp inrichtingsplan is de ruimtelijk en functionele uitwerking van het programma van eisen. Bij de uitwerking is er gestreefd naar een groene, veiligere en kwalitatief hoogwaardige uitstraling van de straat. Belangrijke aspecten die hier worden genoemd zijn o.a.: het verlagen van de snelheid naar 30km/u (voor autoverkeer en tram) in het zuidelijk deel, gescheiden tram/autobaan in het noordelijk deel, aanpak van de blackspot Jonker Fransstraat/Adm. De Ruijterweg, asfalt vervangen door klinkers in het zuidelijk deel, asfalt vervangen door klinkers in het noordelijk deel indien mogelijk (in verband met geluidsreductie) en het toevoegen van in totaal ca. 40 bomen. Daarnaast wordt het riool en een deel van het tramspoor vervangen.

Groene Kaarten
De gebiedscommissie stemt in met de offerte van Buurtklimaatje van € 6.000,- (excl. BTW). In 2020 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden, waarin onderzocht werd of het wenselijk was om tot een groen netwerk van bewoners in Kralingen-Crooswijk te komen. Op basis van de positieve reacties, heeft de gebiedscommissie budget beschikbaar gesteld om door een extern deskundige bestaande groeninitiatieven te laten inventariseren en te laten onderzoeken of dit netwerk uitgebouwd kan worden en daartoe ook netwerkbijeenkomsten te organiseren. Uit de rapportage komt naar voren dat Kralingen en Crooswijk duidelijk verschillende gebieden zijn, met andere netwerken. In Kralingen zitten verschillende stichtingen en verenigingen op het gebied van groen die relatief ver uit elkaar liggen en weinig met elkaar hebben. In Crooswijk bestaan dit soort organisaties vrijwel niet en is er aandacht nodig voor de relatief kleine verbindende initiatieven op straatniveau. In beide wijken geven initiatiefnemers aan vooral behoefte te hebben aan het eerst figuurlijk en letterlijk in kaart brengen van de partijen die in de wijk met groene initiatieven bezig zijn. Hierom wordt aanbevolen om voor zowel Crooswijk als Kralingen een kaart met groeninitiatieven te maken. Op basis van bovenstaande bespreking is gezocht naar een partij, die deze inventarisatie en uitwerking van groeninitiatieven in kaarten kan faciliteren. De organisatie Buurtklimaatje heeft veel ervaring in het groen gaf aan deze opdracht uit te willen voeren. Het maken van de kaarten zelf wordt door een andere partij gedaan en gefinancierd door Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Volgende vergadering
De laatste openbare vergadering van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk zal zijn op donderdag 24 februari 2022, aanvang 20.00 uur. Hoe en waar was op 14 februari, toen deze krant werd gemaakt, nog niet bekend.  Zie: www.rotterdam.nl/wonen-leven/kralingen-crooswijk. De vergaderingen van de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk worden ook aangekondigd op Facebook.


Meld u aan voor De Ster nieuwsbrief (U ontvangt een bevestigingsmail)

Lees hier de privacyverklaring Hiermee geeft u toestemming om wekelijks een nieuwsbrief te ontvangen.